NOVÁ ŠKOLA PRO PSÁRY A DOLNÍ JIRČANY

URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Návrh čerpá inspiraci z původní zástavby na návsi. Z hmot a proporcí nejvýznamnějších institucí a klasických venkovských statků odvozuje základní stavební modul. Každý modul můžeme pokládat za "stavební cihlu". Jednotlivé cihly jsou uspořádány do organizované skupiny (jakou by bezesporu řádná škola měla být) v podobě klasické cihelné vazby s otvory. Čelní fronta objektů formuje novou promenádu jako přirozené prodloužení původní návsi. Na ni umisťujeme pestrou paletu veřejných služeb a možností aktivit nejen pro žáky, ale pro všechny obyvatele obce a regionu. Hmota díky svému základnímu uspořádání vytváří čitelný rytmus štítů a proluk, který od plánovaného kruhového objezdu pohledově vede a graduje k dominantě kostela Sv. Václava. Členění celku vytváří příjemné poloveřejné prostory (shromaždiště před vstupy, atria, zahrada, předprostor se stromořadím, sportoviště, atd.) s komorní atmosférou. V parteru se přirozeně oddělí přístupy osob do jednotlivých částí a podpoří se přehlednost. Současně řešení umožňuje propojení veřejných shromažďovacích prostorů v přízemí s exteriérem směrem na promenádu. Škola tak bude moci sloužit jako plnohodnotná kulturní instituce i pro větší množství lidí. Novostavba se nesnaží konkurovat ostatním významným stavbám, nýbrž navazuje dialog a přidává svoji vlastní hodnotu.

Systém natočené cihelné vazby umožňuje zajistit potřebnou provázanost i osvětlení všech míst, rozčlenit celkovou velkou hmotu danou stavebním programem na hmoty blízké místnímu prostředí.


ROK: 2014
OCENĚNÍ: Celkové druhé místo ve dvoukolové architektonické soutěži. První místo v hlasování dětí a učitelů.
Autoři návrhu: Ing. arch. Václav Matějka, Ing. arch. Eva Šarochová, Ing. arch. Ivan Březina, Ing. arch. Martin Březina,