REVITALIZACE RADNICE V KARDAŠOVĚ ŘEČICI

KOMPLEXNÍ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

Pro projekt revitalizace radnice v Kardašově Řečici jsme zvolili metodu citlivé rekonstrukce.

Minimální úsporná míra zásahů do stávající budovy pro zajištění funkčního naplnění stavebního programu je patrna ze všech částí návrhu.

Vycházíme z respektu k hodnotě stávající radnice a snažíme se vyvarovat všech necitlivých zásahů do původních konstrukcí a zejména novodobých "přílepků" na historicky hodnotné fasády. Z těchto důvodů dle našeho názoru stavební program vyžaduje drobnější samostatnou dostavbu ve stávajícím dvoře, která ale zároveň vytvoří s původní budovou harmonickou vzájemně se doplňující dvojici. Ideu a vývoj našeho návrhu nejlépe pochopíme ze schémat a fotografií pracovního modelu na prvním panelu grafické části.

Vzniklé hmoty taru L formují ve svém jádru příjemný prostor zadního nádvoří s komorní atmosférou. Prostor slouží pro shromažďování a relaxaci návštěvníků obřadní síně a sálu obecně. Původní fasáda radnice je ponechána otevřená pohledům i paprskům slunce z jihu.

V plánech původních stavitelů bylo rovněž dostavět na budovu radnice věž s hodinami. V našem návrhu tato myšlenka po mnoha letech opět ožívá v podobě samostatně stojícího subtilního prvku věže, který vytváří harmonický protiklad k masivní nízké hmotě radnice. Podobný princip téměř samostatně stojící věže je rovněž patrný např. u místního kostela. Špička věže se decentně propisuje do pohledů z náměstí a upozorňuje na budovu samotné radnice. Zároveň tento bod označuje vstup do novostavby celoměstského významu, jakou bezesporu je obřadní síň i víceúčelový sál.

Dostavba je přímo bezbariérově propojena s radnicí spojovací lávkou. Je koncipována tak, aby ji bylo možno využívat zcela samostatně, pouze s využitím hygienického zázemí radnice. Díky svému umístění stavba umožňuje pohledy do volného prostoru mimo stávající obslužný dvůr (západní stěna, střešní světlík), v případě potřeby je možno veškeré otevřené plochy zatemnit pomocí systému sklopných dřevěných lamel a vytvořit tak blackbox pro promítání apod.. V budoucnu je v případě potřeby možno doplnit soubor staveb druhým výtahem v místě věže, popř. dále pomocí lávky přímo propojit sál také s podkrovím radnice.


ROK: 2013
OCENĚNÍ: Odměna ve dvoukolové veřejné architektonické soutěži
Autoři návrhu: Ing.arch.Ivan Březina, Ing.arch.Václav Matějka, Ing.arch. Eva Šarochová